Υπηρεσίες Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Μία εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών, νομικών και οικονομολόγων, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών B2B & Β2C με στόχο την υπέρβαση των πελατειακών προσδοκιών τόσο των νομικών προσώπων του ευρύτερου εμπορικού και βιομηχανικού κλάδου όσο και των ιδιωτών, που αναζητούν την βέλτιστη διαχείριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον συναλλακτικό τους κύκλο.
Το συγκριτικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί μέσα από την συνεχή τριβή δυσχερών και δισεπίλυτων προβλημάτων σε συνδυασμό με την ακριβοδίκαιη σχέση τιμής –ποιότητας. Τα επιτυχή αποτελέσματα των ενεργειών μας σε δικαστικό ή εξωδικαστικό επίπεδο είναι αποτέλεσμα της ιδιαίτερης σχέσης που αναπτύσσεται με τον πελάτη και μας ανταμείβουν με την ενίσχυση της φήμης μας.
Μία έμπειρη ομάδα, σύγχρονη σε οργάνωση και ευέλικτη στη σκέψη, προσφέρει μία ευρεία υποστήριξη σε νομικό και οικονομικό επίπεδο, με πλούσια εμπειρία σε ποικίλους κλάδους δικαίου και λογιστικών προτύπων, έχοντας εξοικείωση στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής νομοθεσίας και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση τόσο απλών όσο και περίπλοκων θεμάτων, όπως στα μικρά και μεγάλα ζητήματα δικαίου που προκύπτουν στη ζωή και την επιχείρησή τους.

Πρωταρχικός στόχος η οριοθέτηση και ο σαφής προσδιορισμός των ενεργειών που απαιτούνται έτσι ώστε να επιτευχθούν οι ελάχιστες δυνατές απώλειες σε επίπεδο προβληματικής επιχείρησης, με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και ικανοτήτων της. Σε αυτό το πλαίσιο επιτυγχάνεται ο συμβιβασμός των ενεχόμενων πιστωτών με γνώμονα την εξυγίανση και αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Καλύπτεται όλο το φάσμα των προ – πτωχευτικών διαδικασιών με την δικαστική και την εξωδικαστική εκπροσώπηση τόσο ενώπιων των Δικαστηρίων όλων των βαθμών όσο και όλων των δικαιοδοσιών που περιλαμβάνουν τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών με σκοπό την αποφυγή του πτωχευτικού γεγονότος, την διατήρηση των θέσεων εργασίας, την παραμονή στην αγορά δραστηριοποίησης και στόχο την αναβίωση και επάνοδο σε τροχιά ανάπτυξης με συγκεκριμένο business plan.
Πρωταρχικός σκοπός μας είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος με ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα για επίλυση προβλημάτων, που χρήζουν άμεσων και ευέλικτων χειρισμών. Βασικό μέλημα η προσωπική συνεργασία με τον πελάτη και η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωσή του σε διάφορα στάδια εξέλιξης κάθε υπόθεσης, το οποίο αποτελεί άξονας της λειτουργίας της συνεργασίας, αξιοποιώντας τις επιστημονικές γνώσεις και την ειδικευμένη εμπειρία προς προάσπιση των συμφερόντων του με καινοτόμες και ρεαλιστικές λύσεις, ανταποκρινόμενες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και της αγοράς.

Ανοικτή πάντα στις προοπτικές και τις ανάγκες των εντολέων, ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συνδυάζοντας αποτελεσματικά την εξειδίκευση, τη συστηματική δουλειά και την κατανόηση του ελληνικού νομικού και επιχειρηματικού τοπίου. Η Μεθοδολογία αιτίου – αιτιατού μας επιτρέπει να εντοπίζουμε και να καταγράφουμε το ακριβές επιχειρηματικό πλαίσιο στο οποίο κινείται ο εντολέας μας έτσι ώστε να χαρτογραφείται το περιβάλλον και να επιλέγεται η κατάλληλη Στρατηγική μέσω ορθολογικού Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα δημιουργήσει έναν ασφαλή ceteris paribus χώρο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν είναι να προετοιμαστείς για το μέλλον είναι να φροντίσεις το παρόν.

Οικονομετρική Μεθοδολογία

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας

Μελέτες που εξυπηρετούν συγκεκριμένους επιχειρηματικούς σκοπούς σε σημεία καμπής της Βιολογικής Καμπύλης (Στάδιο Περισυλλογής).

 • Διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών
 • Στοχοθέτηση (Οικονομετρικά Υποδείγματα)
 • Διερεύνηση & Εξεύρεση κατάλληλων λύσεων
 • Στάθμιση μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων όλων των εναλλακτικών
 • Ανάλυση Κόστους Οφέλους
 • Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας (Οικονομετρικά Υποδείγματα)
 • Αξιολόγηση της αναμενόμενης οικονομικής απόδοσης (Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα)
 • Υλοποίηση του εγχειρήματος και καθορισμός δυνατοτήτων επιτυχίας
 • Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση Νεκρών Σημείων
 • Μικροοικονομική προσέγγιση Παραγωγής, Εσόδων και Κόστους Μονάδας

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Χρηματοοικονομικό Εργαλείο Μελλοντικών Τάσεων ενημερώνοντας, συμβουλεύοντας, προτείνοντας αναθεωρητικές ή διορθωτικές κινήσεις.

 • Ανάλυση του Ανταγωνισμού του κλάδου
 • Τάσεις της Αγοράς και εκτίμηση της Ζήτησης (Οικονομετρικά Υποδείγματα)
 • Χρηματοοικονομικά μοντέλα προσομοίωσης για την εκτίμηση των μελλοντικών οικονομικών μεγεθών
 • Καθορισμός Στοχοθεσίας και περιοδική παρακολούθηση υλοποίησης (Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα)
 • Υπολογισμός των συνολικών αναγκαίων κεφαλαίων
 • Ανάλυση ευαισθησίας (Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα)
 • Δείκτες αξιολόγησης της επένδυσης (Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα)

Επιχειρηματικά Σχέδια

Επιχειρηματικά Σχέδια που αξιωματικά αποτελούν την βάση της οικονομικής ευημερίας της Επιχείρησης και χαράζουν την Στρατηγική της.

 • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος της αγοράς
 • Ανάλυση και διαφαινόμενες τάσεις της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας / μεθοδολογίας
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού και εκτίμηση της προοπτικής εξέλιξης του
 • Ανάλυση των Πλεονεκτημάτων / Μειονεκτημάτων και Ευκαιριών / Κινδύνων (SWOT - PEST Analysis)
 • Επιλογή Στρατηγικών Στόχων
 • Επιλογή και εξέταση εναλλακτικών σεναρίων
 • Προσδιορισμός και ανάλυση του σεναρίου υλοποίησης (βάσης)
 • Προσδιορισμός των στόχων και σχεδιασμός επιμέρους δράσεων
 • Ορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα)

Οι Εκτιμήσεις ακολουθούν Οικονομετρικές Μεθόδους έτσι ώστε το περιεχόμενο των εκθέσεων
να είναι απαλλαγμένο από κάθε ανακρίβεια, μεροληψία και υποκειμενικότητα άποψης.

Ο καλύτερος τρόπος να προετοιμαστείς για το μέλλον είναι να φροντίσεις το παρόν.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, η προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Alexander Graham Bell

Η επιτυχία βασικά έχει να κάνει με το να επιμένεις όταν όλοι οι άλλοι τα έχουν παρατήσει

Ο συνδυασμός της σκληρής δουλειάς με την έξυπνη δουλειά είναι αποτελεσματική δουλειά.

Robert Half

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας

 • 69Χ ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 69Χ ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • info@legaladvocacy.gr